Skip to main content

The Annunciantion Of the Lord… Zwiastowanie Pańskie...


In polish, below- po polsku, poniżej….

Luke 1:26-38

'I am the handmaid of the Lord'

The angel Gabriel was sent by God to a town in Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph, of the House of David; and the virgin’s name was Mary. He went in and said to her, ‘Rejoice, so highly favoured! The Lord is with you.’ She was deeply disturbed by these words and asked herself what this greeting could mean, but the angel said to her, ‘Mary, do not be afraid; you have won God’s favour. Listen! You are to conceive and bear a son, and you must name him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his ancestor David; he will rule over the House of Jacob for ever and his reign will have no end.’ Mary said to the angel, ‘But how can this come about, since I am a virgin?’ ‘The Holy Spirit will come upon you’ the angel answered ‘and the power of the Most High will cover you with its shadow. And so the child will be holy and will be called Son of God. Know this too: your kinswoman Elizabeth has, in her old age, herself conceived a son, and she whom people called barren is now in her sixth month, for nothing is impossible to God.’ ‘I am the handmaid of the Lord,’ said Mary ‘let what you have said be done to me.’ And the angel left her.


My apoligies for any grammar mistake. 
  
 Today along the world, with the Mother of Church, we celebrate the solemn day of the Annunciation of The Lord. This feast has become the beginning of our Redemption. Reading the Gospel of Luke, we may notice the scene, when Archangel Gabriel announces the message of God to Mary, the wife of Saint Joseph. Within of this conversation emerges Mary’s yes: “‘I am the handmaid of the Lord,’ said Mary ‘let what you have said be done to me”.


Mary is saying, I want to serve to God. We need to understand, that decision was not an easy, because Mary has been married to Joseph, already. But the angels’ revelation was much more important than her plans. 

Thank of her “yes”, Jesus was conceived in the womb of Mary. As we say in the Creed, He became man, one of us. This situation marks the celebration of Christ’s Nativity in 9 months. 

A couple days ago, one priest wrote on his blog (not me 😀); staying at home, God has prepared and invited us for the individualistic retreats. For many years we participated in spiritual meditations and reflections. Now Jesus Christ is inviting us. It is a good time, when we have more for prayer and meditation, to participate in this God’s teaching.

This is a possibility to contemplate the mystery of Christ’s Annunciation. Somebody told me, God is working in a mysterious way. Yes, he became one of us, showing, that the Passion and Resurrection of him will go through man. Jesus exalted our human life and gave God’s divinity and identity for us. 

Every man is relevant for God, and me and you are inscribed into his work and plan of Revelation. Everyone has own place and part in Jesus’ work, proclaiming the Good News of his Passion and Resurrection.
Jesus welcomes us to do that, every day.

And Mary, she teaches us the attitude of Christian mercy and love. She’s got the Son of God in her womb. She is ready to work with God and others. Her behaviour was plenty of love.  She was to visit Elizabeth in need.

In this time of trying, we can do the same. It is a good occasion to show Christian love and support. We have a lot of free time for prayer, work at home, but this is the time to be generous to my neighbours. It is a good idea, to make a call to my relatives and other people, asking, do you need anything? We may send a message, e-mail, just to say, hello or how are you. Very simple things, but big meaning. In this way we can build a real community, supporting each other. 

Jesus Christ, real God and man, help us, to be able to become a better Christians, imitating your real face of sacrifice. Amen.


(Łk 1, 26-38) 
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł.


Dzisiaj na całym świecie, wraz z Matką Kościołem, obchodzimy Uroczysty Dnia Zwiastowania Pańskiego. Święto to stało się początkiem naszego Odkupienia. Czytając Ewangelię Łukasza, możemy zauważyć scenę, w której Archanioł Gabriel ogłasza Boże przesłanie Maryi, żonie świętego Józefa. W czasie tej rozmowy wyłania się odpowiedź Maryi: „Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego". 
Maryja mówi: Chcę służyć Bogu. Musimy zrozumieć, że decyzja ta nie była łatwa, ponieważ Maryja była już żoną Józefa. Mimo wszystko, objawienie Anioła było znacznie ważniejsze niż jej plany.
Dzięki Jej „tak” Jezus został poczęty w łonie Maryi. Jak mówimy w Credo, On stał się człowiekiem, Jednym z nas. Ta sytuacja oznacza świętowanie Narodzenia Chrystusa za 9 miesięcy.
Kilka dni temu jeden kapłan napisał na swoim blogu (nie ja😀); pozostając w domu, Bóg przygotował i zaprosił nas na indywidualistyczne rekolekcje. Robiliśmy to sami wcześniej. Teraz Jezus Chrystus nas zaprasza. To dobry moment, kiedy mamy więcej czasu na modlitwę i medytację, aby uczestniczyć w refleksjach przygotowanych przez  Boga.
To dobra możliwość kontemplacji tajemnicy Zwiastowania Chrystusa. Ktoś mi powiedział, że Bóg działa w tajemniczy sposób. Tak On działa, stał się jednym z nas, pokazując, że Jego Męka i Zmartwychwstanie przejdą przez człowieczeństwo. Jezus wywyższył nasze ludzkie życie i dał nam boskość i tożsamość Boga.
Każdy człowiek nie jest bez znaczenia dla Boga, ale ja i ty jesteście wpisani w jego dzieło i plan Zabawienia. Każdy ma swoje miejsce i udział w Zwiastowaniu Jezusa,  w głoszeniu Dobrej Nowiny, Męki i Zmartwychwstania Naszego Pana.
Jezus przyjmuje nas każdego dnia.
 A Maryja. Matka Boża uczy nas postawy chrześcijańskiego miłosierdzia i miłości. Nosi Syna Bożego w swoim łonie. Jej zachowanie było pełne miłości, odwiedzając Eliżbietę w potrzebie.
W tym czasie możemy uczynić to samo. To dobra okazja, aby pokazać chrześcijańską miłość i wsparcie. Mamy dużo wolnego czasu na modlitwę, pracę w domu, by poprostu  być hojnym dla moich sąsiadów. To dobry pomysł, aby zadzwonić do moich krewnych i innych osób, pytając, czy czegoś potrzebujesz? Możemy wysłać wiadomość, e-mail, żeby powiedzieć cześć, jak się masz. Bardzo proste rzeczy o dużym znaczeniu. W ten sposób możemy zbudować prawdziwą społeczność, wspierającą się nawzajem.
Jezusie Chrystusie, prawdziwy Boże i człowieku, pomóż nam, abyśmy stali się lepszymi chrześcijanami, naśladując twoje prawdziwe oblicze ofiary i poświęcenia. Amen.

Comments

Popular posts from this blog

Czas próby… Time of trial...

IV Niedziela Wielkiego Postu

IV Sunday of Lent (in english, below…)(J 9, 1-41)  Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: "Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy – on czy jego rodzice?" Jezus odpowiedział: "Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Trzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata". To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: "Idź, obmyj się w sadzawce Siloam" – co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: "Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?" Jedni twierdzili: "Tak, to jest ten", a inni przeczyli: "Nie…

Good Friday… Wielki Piątek…

In polish, below… Po polsku, poniżej...


John 18:1-19:42 The Passion of our Lord Jesus ChristKey: N. Narrator.  Jesus. O. Other single speaker. C. Crowd, or more than one speaker. N. Jesus left with his disciples and crossed the Kedron valley. There was a garden there, and he went into it with his disciples. Judas the traitor knew the place well, since Jesus had often met his disciples there, and he brought the cohort to this place together with a detachment of guards sent by the chief priests and the Pharisees, all with lanterns and torches and weapons. Knowing everything that was going to happen to him, Jesus then came forward and said,  Who are you looking for? N. They answered,  C. Jesus the Nazarene. N. He said,   I am he. N. Now Judas the traitor was standing among them. When Jesus said, ‘I am he’, they moved back and fell to the ground. He asked them a second time,  Who are you looking for? N. They said, C. Jesus the Nazarene. N. Jesus replied,  I have told you that I am he. If I am the one …